Stránka 8 z 8

Návrh na úpravu článku

Napsal: 22 zář 2010, 19:06
od Kuba
Návrh na úpravu článku o knížeti Mojmírovi.

Počátky Velké Moravy a Mojmír I.

Pokud bychom měli hovořit o počátcích tzv. Velké MoravyPoznámka:
Označení území jako Velká Morava pochází od byzantského císaře Konstantina Porfyrogeneta. spjatých s knížetem Mojmírem, je nutné nejprve naznačit okolnosti, za kterých tento politický celek vzniká. Dušan Třeštík spojuje vznik Velké Moravy s proměnami, které zasáhly slovanskou společnost v 7. a převážně v 8. století. Důsledkem těchto proměn byl růst populace spojený se zvýšenou stavební aktivitou na počátku 9. století v celé oblasti Podunají. V tomto období započíná stavba hradů ve velkém měřítku. Společně se stavební aktivitou se objevuje nová knížecí vrstva, která tvoří předpoklad pro vytvoření prvních slovanských knížecích útvarů. Tato nová vrstva dědičně ovládá své hrady a vlastní družinu bojovníků.
Kmen Moravanů se zformoval pravděpodobně někdy na přelomu 6. -7. století. Do konce 8. století byl pod faktickou nadvládou vládce ( kagana ) Avarské říše. Až vojenské výpravy Karla Velikého na území Avarské říše z let 791 a 796 nezvratně narušily strukturu říše, na kterou zareagovali i slovanské kmeny. Ačkoliv Karel zamýšlel zachovat organizační strukturu Avarské říše, útoky slovanských kmenů definitivně zničily její pozůstatky. Na rozvalinách Avarské říše vznikají malá slovanská knížectví, v jejichž čele stanula nová knížecí vrstva.
V posledních letech 8. století se objevují na avarském území christianizační mise, které mají za úkol christianizovat Avary. Je paradoxem, že právě Slované, s kterými se příliš nepočítalo, byli ochotni přijmout křest. Přibližně kolem roku 800 jsou postaveny první kostely v Mikulčicích a v Modré u Uherského Hradiště.
Ještě r. 822 jsou Moravané zmiňováni jako kmen. Jejich zástupci se měli dostavit k Ludvíku Pobožnému. Společného jednání se měly účastnit i jiné slovanské kmeny závislé na říši, naposled se zde objevují i Avaři. Z této události se usuzuje, že Moravané museli ještě před touto událostí přijmout svrchovanost Francké říše.
Z událostí 30. let 9. století již plně vyplývá, že na území Moravy existoval politický útvar, v jehož čele stál jeden velký kníže vznikajícího státu. Prvním důkazem je spolehlivými prameny doložená zpráva, že měl r. 831 pasovský biskup pokřtít všechny Moravany. Oficiální masový křest všech Moravanů musel být nutně prosazen shora, tedy osobou mající dostatečnou mocenskou sílu. Nepochybně touto osobou byl Mojmír I.
O samotném Mojmírovi slyšíme poprvé až v rámci jeho soupeření s jakýmsi Pribinou, knížetem z Nitry. Původně bylo Pribinovo vypuzení pokládáno za důsledek expanze Mojmírova státu. Novější publikace zabývající se obdobím Velké Moravy už předpokládají, že příčinou nebyla expanze. Pribina měl navázat spojenectví s franckými hrabaty, které podepřel sňatkem s dcerou jednoho z nich. Toto spojenectví vedlo Mojmíra k tomu, že asi roku 833 Pribinu vypudil. Evidentně se nejednalo o expanzi na území Slovenska, ale pravděpodobně o spor uvnitř kmene. Z této interpretace pramenů vyplývá, že kmen Moravanů musel zaujímat i území západního Slovenska.
Až do vzniku Východofrancké říše ( 843 ) nic o osudu Moravanů nevíme. Teprve až se stabilizací v říši Ludvíkem Němcem započíná opět aktivní politika vůči východním Slovanům. Již roku 846 se Ludvík zaměřil na území Moravy. Vtrhnul na území se svým vojskem a dosadil na trůn Mojmírova synovce Rostislava. Podrobnější informace o této události však nemáme.

Použitá literatura: Třeštík Dušan. Počátky Přemyslovců: vstup Čechů do dějin (530-935). Praha: Lidové noviny, 2006.

PS: Tu poznámku bude chtít nějak upravit, protože bohužel forum není schopno zpracovat poznámku pod čarou.