Stanovy o.s. Svornost

Fórum o.s. Svornost. Informace o organizačních záležitostech, akcích a novinkách, podněty a návrhy.
Zamčeno
Uživatelský avatar
Šneba
Svornost
Příspěvky: 415
Registrován: 12 srp 2009, 12:17
Představte se nám: svornost
Jméno: Honza
Pohlaví: Muž
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Stanovy o.s. Svornost

Příspěvek od Šneba »

Stanovy

Hlava I.
Čl. 1 – Základní ustanovení

(1) Plný oficiální název sdružení je SVORNOST
(2) Cílem sdružení je udržování českých a československých tradic a posilování národního uvědomění, pořádání souvisejících kulturních, společenských a sportovních akcí.
(3) Sídlem sdružení je Glennova 17, 400 11 Ústí nad Labem

Hlava II. – Orgán sdružení
Čl. 2 – Orgány sdružení,k volby do orgánů sdružení

(1) Orgány sdružení jsou
a. Sněm (Čl. 3)
b. Zemská rada (Čl. 4)
c. Předseda (Čl. 5)
d. Kontrolní výbor (Čl. 6.)
(2) Právo účastnit se sněmu mají všichni členové sdružení
(3) Hlasovací právo na sněmu mají pouze předseda sdružení, členové zemské rady, členové kontrolního výboru a delegáti regionálních organizací.
(4) Každý člen sdružení má právo kandidovat na libovolnou funkci na návrh předsedy sdružení, člena zemské rady, člena kontrolního výboru nebo delegáta regionální organizace.

Čl. 3 – Sněm
(1) Sněm je nejvyšším orgánem sdružení.
(2) Sněm se koná nejméně jednou ročně. Sněm svolává zemská rada, její jednání řídí předseda sdružení, příp. jím písemně zmocněný člen zemské rady. Sněm svolá zemská rada také vyžadují-li to provozní či jiné záležitosti sdružení, případně požádá-li o její svolání písemně alespoň třetina členů sdružení, a to nejpozději ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení žádosti na adresu sídla sdružení. O značení sněmu za řádný či mimořádný rozhoduje zemská rada.
(3) Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomno alespoň 1/3 osob oprávněných hlasovat dle čl. 2 odst. 3 (dále volitelů).
(4) Sněm rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných volitelů.
(5) Sněm mimo dále uvedené:
a. Rozhoduje o stanovení výše členských příspěvků, a to vždy na následující kalendářní rok,
b. Rozhoduje o zániku sdružení a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání,
c. Rozhoduje o stanovení výše funkčních požitků předsedy, členů zemský rady a kontrolní výbor, a to na běžný kalendářní rok,
d. Schvaluje rozpočet sdružení, a to vždy na následující kalendářní rok,
e. Schvaluje plán činnosti, a to vždy na následující kalendářní rok,
f. Schvaluje zprávu o hospodaření a majetku sdružení, a to vždy za uplynulý kalendářní rok,
g. O účasti a členství sdružení ve spolcích a sdruženích.
(6) Z jednání sdružení se pořizuje zápis, který musí být dán k dispozici všem členům sdružení způsobem umožňujícím vzdálený přístup (např. formou zvěřejnění na internetových stránkách) a musí být podepsán statutárním orgánem sdružení a ověřovatelem zápisu.
(7) Ověřovatelé zápisu volí sněm vždy na začátku svého jednání z řad volitelů. Ověřovatel zápisu členská schůze nemůže být zároveň předsedou sdružení.

Čl. 4 – Zemská rada
(1) Řídicím a výkonným orgánem sdružení je zemská rada. Zemská rada je složena z předsedů regionálních organizací. Svůj mandát doloží zápisem z členské schůze regionální organizace na níž byl zvolen
(2) Zemská rada se schází nejméně 4-krát ročně (možno i formou např. telekonference). Schůzi zemské rady svolává a řídí předseda či místopředseda. Ze chůze zemské rady se pořizuje zápis, který musí být dán k dispozici všem členům sdružení způsobem umožňujícím vzdálený přístup (např. formou zveřejnění na internetových stránkách sdružení).
(3) Zemská rada rozhoduje v rámci své činnosti hlasováním, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů rady. Výsledky hlasování zemské rady se v zápise z jeho sdružení či organizací, jejích se stane sdružení členem.
(4) Zemská rada je povinna zajistit prezentaci sdružení, jeho rozvoj, vedení účetnictví a komunikaci s orgány a veřejné správy, případně orgány jiných spolků, sdružení či organizací, jejichž se stane sdružení členem.
(5) Zemská rada sestavuje výroční zprávu za uplynulé období, zprávu o hospodaření a majetku sdružení za uplynulé období, návrh rozpočtu a plán činnosti na období nové. Seznámení členské základny s těmito dokumenty je povinnou součástí programu řádného sněmu. Tyto dokumenty je zemská rada povinna poskytnout k seznámení kontrolnímu výboru, a to minimálně 30 dnů před konáním sněmu. Koná-li se v kalendářním roce více než jeden řádný sněm, nemusí být shora uvedené dokumenty součástí každého z nich.
(6) Zemská rada také rozhoduje“
a. O termínu splatnosti finančních závazků členů sdružení, vyplývajících z jejich členství ve sdružení či regionální organizaci, který sdružení zřídí,
b. O zřízení či zániku regionálních organizací v rámci sdružení,
c. O účasti sdružení na akcích pořádaných třetí osobou,

Čl. 5 – Předseda
(1) Sdružení navenek zastupuje a jeho jménem jedná předseda. Podepisování za sdružení se provádí tak, že k vytištěnému či napsanému názvu sdružení, jménu a příjmení předsedy připojí předseda svůj podpis. Předseda plní úkoly statutárního orgánu sdružení.
(2) Volební období předsedy počíná odhlasováním na sněmu a zaniká volbou předsedy sněmu následujícího (jak řešit, když bude sněmu za rok více než jeden). Zvolení do předsednické funkce se neomezuje jen na jedno funkční období, předseda může být zvolen opakovaně. Předseda sdružení je zároveň předsedou zemské rady.

Čl. 6 – Kontrolní výbor
(1) Kontrolním orgánem sdružení je kontrolní výbor. Kontrolní výbor má 3 členy, kteří jsou voleni sněmem, Funkční období kontrolní výbor je 24 měsíců. V čele kontrolní výbor je předseda, kterého rovněž volí sněm.
(2) Kontrolní výbor se schází nejméně 1-krát ročně. Schůzi kontrolní výbor svolává a řídí její předseda. Výsledkem schůze kontrolní výbor je kontrolní zpráva, ve které se kontrolní výbor vyjadřuje k hospodaření a vývoji sdružení, případně navrhuje zemské radě k přijetí opatření k nápravě či zlepšení stavu sdružení. Kontrolní zpráva za uplynulé období je povinným bodem programu řádného sněmu.

Hlava III. – Organizační struktura
Čl. 7 – Regionální organizace

(1) Základní jednotkou sdružení je regionální organizace.
(2) RO samostatně organizuje vlastní činnost podle pravidel cílů sdružení, při respektování stavu celkových zdrojů sdružení a jejich materiálně technických podmínek.
(3) Regionální organizace nemá právní subjektivitu.

Čl. 8 – Orgány regionální organizace
(1) Pro vznik regionální organizace je nutný minimální počet pěti osob. Vznik regionální organizace se nahlásí ke schválení zemskému sněmu.
(2) Nejvyšším orgánem regionální organizace je její členské schůze. Pravomoci členské schůze regionální organizace jsou analogické s pravomocemi sněmu sdružení, viz. Čl. 3.
(3) Výkonným orgánem regionální organizace je předsednictvo ve složení předseda, místopředseda a člen předsednictva. Předseda zastupuje regionální organizaci v rámci zemské rady. Pravomoci předsednictva jsou v rámci regionální organizace analogické s pravomocemi zemské rady v rámci sdružení viz čl. 4. Volební období všech členů předsednictva regionální organizace je 12 měsíců, přičemž jejich opětovné zvolení je možné.
(4) Regionální organizace má nárok na minimálně 3 delegáty, kteří byli zvoleni regionální organizací. Regionální organizace má nárok na dalšího delegáta za každých dalších dosažených 10 členů (tj. 15, 25 atd.).
(5) Volební období delegáta regionální organizace je na daný konkrétní sněm, přičemž jeho opětovné zvolení je možné
(6) Usnášeníschopnost členské schůze regionální organizace je podmíněna alespoň nadpoloviční účastí všech řádných členů regionální organizace na členské schůzi a dále je podmíněna účasti předsedy regionální organizace
(7) Členská schůze regionální organizace rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných řádných členů.

Hlava IV. – Členství
Čl. 9 – Vznik a zánik členství ve sdružení

(1) O vzniku členství ve sdružení rozhoduje po splnění podmínek uvedených ve čl. 9 odst. 2 těchto stanov členská chůze regionální organizace, místně příslušná bydlišti žadatele. V případě členství v jiné regionální organizaci podléhá rozhodnutí zemské radě.
(2) Členem sdružení se může stát pouze fyzická osoba, která:
a. Řádně vyplní přihlášku pro vstup do sdružení,
b. Je starší 18 let,
c. Zaplatí částku rovnající se ročnímu členskému příspěvku, jako zálohy na tento příspěvek, není-li dále uvedeno jinak; zaplacení částky podle čl. 9 (2) d. není povinné pro osoby, které podají přihlášku v termínu od 1.10. do 31.12. běžného kalendářního roku.
(3) Členství řádného člena zanikne dnem:
a. Doručením písemného oznámení o ukončení členství ze strany člena na adresu sdružení, předsedy sdružení, popř. regionální organizace
b. Dnem přijetí usnesení členské schůze o zrušení členství člena ze strany sdružení.
(4) O zrušení členství člena rozhoduje zemská rada. Pro zrušení členství člena je zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů zemské rady.
(5) Důvodem pro zrušení členství je pouze“
a. Nezaplacení členského přispěvku členem v termínu do 30.6. běžného kalendářního roku,
b. Trestná činnost nebo činnost klasifikovatelná jako přestupek, bylo-li dosaženo prospěchu třetí osoby nebo člena v neprospěch sdružení,
c. Neplnění povinností člena v rámci členství ve sdružení
d. Nečestné jednání člena namířené proti zájmům sdružení
(6) Členství člena ve sdružení zaniká rovněž zánikem sdružení. Členství člena ve sdružení zaniká rovněž úmrtím člena.
(7) Sněm může schválit čestné členství osobě:
a. Kterou na čestného člena navrhne zemská rada
b. Která se výrazně zasloužila o chod a rozvoj sdružení či společnosti obecně; návrh může podat jakýkoli řádný člen
(8) Čestný člen nemá právo hlasování na sněmu, není-li zároveň volitelem.
(9) Předseda, sdružení vystaví čestnému členu dekret o čestném členství. Čestné členství není časově omezeno, může však být čestnému členu sněmem odejmuto; čl. 9 odst. 5 stanov se užije obdobně.

Čl. 10 – Práva řádného člena sdružení
(1) Každý člen má právo“
a. Účastnit se všech kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných či spolupořádaných sdružením,
b. Účastnit se sněmu sdružení
c. Účastnit se členských schůzí své regionální organizace a na těchto předkládat návrhy, podněty
d. Hlasovat na jednání členské schůze regionální organizace, kde je členem,
e. Účastnit se nominace na členství v orgánech sdružení, prostřednictvím své regionální organizace
f. Být informován o činnosti sdružení způsobem umožňujícím vzdálený přístup (např. formou zveřejnění na internetových stránkách).

Čl. 11 – Povinnosti řádného člena sdružení
(1) Každý člen je povinen zejména:
a. Hájit zájmy, tradice a dobré jméno sdružení
b. Podle svých možností pomáhat zajišťovat sponzorské příjmy sdružení,
c. Respektovat a dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů sdružení
d. Včas a řádně hradit veškeré finanční závazky vůči sdružení, zejména členské příspěvky
e. Dbát o svěřený majetek, sportovní pomůcky atp. ve vlastnictví sdružení a v případě ztráty nebo zaviněného poškození nahradit sdružení tuto ztrátu či škodu
(2) Každý člen je kromě povinností uvedených v čl. 11 odst. Povinen“
a. Plnit povinnosti vyplývající z volené funkce, je-li do ní zvolen
b. Účastnit se dle svých možností členských schůzí své regionální organizace
(3) O případné náhradě škody za ztracený či poškození majetek ve smyslu čl. 11 odst. 1 písm. e. těchto stanov rozhoduje zemská rada

Hlava V.
Čl. 12 – Zásady hospodaření sdružení

(1) Zdrojem příjmu sdružení jsou
a. Členské příspěvky
b. Příjmy ze sportovní, kulturní a společenské činnosti
c. Dotace
d. Sponzorské a ostatní dary
(2) Právo k nakládání s finančními prostředky sdružení má jeho účetní, který je rovněž odpovědný za vedení účetnictví sdružení spolu s osobou plnicí funkci statutárního orgánu sdružení. Účetního sdružení vybírá zemská rada.
(3) O hospodaření sdružení jsou vedeny účetní záznamy v souladu s platným právním řádem ČR.

Hlava VI.
Čl. 13 – Závěrečná ustanovení

(1) Tyto stanovy sdružení byly schváleny sněmem dne 27. 9. 2009 v Litoměřicích.
(2) Změny stanov nebo jejich doplnění podléhá schválení sněmem. Pro přijetí či doplnění stanov je zapotřebí dvoutřetinová většina přítomných volitelů.
Obrázek
Zamčeno